Adatkezelési Tájékoztató

 

Sokan sablonos, jogszabályok bemásolását tartalmazó adatkezelési tájékoztatókat alkalmaznak, amelyek a GDPR rendelkezéseinek és szellemének nem felelnek meg. 

Az üzleti tevékenységem során nagy hangsúlyt fektetek a személyes adatok védelmére, ezért csak a legszükségesebb személyes adatokat, jellemzően kapcsolattartási adatokat, a lehető legrövidebb ideig kezelem (névjegykártya, e-mail cím, telefonszám). Maga az üzleti partner adatkezeléshez való hozzáállása is a bizalmi szempont része, egy jó üzleti kapcsolat alapja. Az általam folytatott adatkezeléseket és adatbiztonsági intézkedéseket üzleti kultúrám részének tekintem, meghatározónak, értékmérőnek tartom. 

Az előzetes tájékoztatás alapvető udvariassági követelmény is, hiszen önnek is fontos, a személyéhez kapcsolódó - telefonszám, e-mail cím - adatok kezelését végzem magam is. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja az érintettek előzetes tájékoztatást.

Az alábbi tájékoztatással segítem választását az adatvédelmi tisztviselő igénybe vételével kapcsolatos döntésében, hiszen mi adatvédelmi tisztviselők is személyes adatot kezelünk, így bízom benne, hogy az ár és a szaktudás, tapasztalat mellett az általam végzett adatkezelés módja is meghatározó lesz döntése során.

A tájékoztatóban szereplő fogalmak alatt a GDPR-ben alkalmazott fogalmakat kell érteni, a nem szabályozott kérdésekben a GDPR szabályait kell alkalmazni.

Jelen tájékoztató az adatkezelőre, adatfeldolgozóra vonatkozó adatokat, az adatkezelés jogalapjait, céljait az ön lehetséges jogait, azok gyakorlásának lehetőségét és az alkalmazott adatbiztonsági intézkedéseket tartalmazza. 

 

Adatkezelőre vonatkozó információk

 

Az adatkezelő:

dr. Kozma Gergely ev. adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász

Székhelye, postai címe:

8000 Székesfehérvár, Tarnócai utca 8.

Telefonszáma:

06-30-388-9943

Elektronikus levélcíme:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Jelen tájékoztatóval kapcsolatban vagy az adatvédelem szempontjából egyébként felmerülő kérdéseikkel, továbbá az érintetti jogok gyakorlása kapcsán keressenek bizalommal fenti elérhetőségeimen.

 

Egyes adatkezelések

 

1, Az adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás iránt érdeklődőkkel kapcsolatos adatkezelés

 

Cél: adatvédelmi tisztviselői tevékenységet (pl. oktatás, tanácsadás, tájékoztatók, szabályzatok, hatásvizsgálat, audit) igénybe venni kívánókkal való kapcsolattartás, ajánlat tartalmi elemeinek meghatározása esetleges későbbi szerződéskötés érdekében;

Jogalap: szerződéskötéshez szükséges feltételek tisztázása, ajánlat részleteinek egyeztetése;

Érintettek köre: az adatvédelmi tisztviselői tevékenység iránt érdeklődők, megkereső személyek, kapcsolattartók;

A kezelt személyes adatok köre: kapcsolattartói adatok, név, telefonszám, email, amit az érintett rendelkezésre bocsát;

Hozzáférés: adatkezelő (elektronikusan és névjegykártyák elzárva) és Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California

 
U.S.);

 

Adatkezelési idő: amennyiben szerződés megkötésére kerül sor, úgy a későbbi adatkezelésre a szerződés szerint kerül sor. Amennyiben szerződés megkötésére nem kerül sor, úgy 1 évig történik adattárolás, utána törlés. 

Jog: Az adatkezelés kapcsán megfelelő azonosítást követően, a lentebb részletezett jogok közül bármikor további tájékoztatást kérhet, hozzáférhet az általam kezelt adatokhoz, kérheti azok helyesbítését, korlátozását, illetve törlését, megilleti a panaszhoz való jog is, automatizált adatkezelést, profilozást nem végzek.

 

2, Az adatvédelmi tisztviselői szerződést kötőkre vonatkozó adatkezelés

 

Cél: szerződési feltételek meghatározása, pontos megrendelői igény tisztázása, kapcsolattartás;

Jogalap: szerződés;

Érintettek köre: az adatvédelmi tisztviselői feladatokat igénybe vevők;

A kezelt személyes adatok köre: kapcsolattartói adatok, név, telefonszám, email;

Hozzáférés: adatkezelő (elektronikusan és szerződések elzárva) és Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California

 
U.S.)

;

Adatkezelési idő: a szerződés megszűnését követő 5 évig. 

Jog: Az adatkezelés kapcsán megfelelő azonosítást követően, a lentebb részletezett jogok közül bármikor további tájékoztatást kérhet, hozzáférhet az általam kezelt adatokhoz, kérheti azok helyesbítését, korlátozását, illetve meghatározott feltételek esetén törlését, megilleti a panaszhoz való jog is, automatizált adatkezelést, profilozást nem végzek.

Céltól eltérő adatkezelés: Amennyiben adatvédelmi tisztviselői szerződés megkötésére kerül sor, úgy havonta egy alkalommal aktualitásokat tartalmazó tájékoztató levelet küldök, amely esetenként a változások átvezetése érdekében árajánlatot és tartalmaz. A havi aktualitásokra felhívó üzenet jelenlegi ügyfeleim igényeivel találkozik, azonban kérés esetén nem küldök hasonló tájékoztatást. 

  

3, A szerződéses kapcsolat során bevételi nyilvántartás során kezelt adatok

 

Cél: a bevételek szabályszerű könyvelése és bevallása;

Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 12. § (3) bekezdése, bevételi nyilvántartás;

Érintettek köre: a befizető magánszemélyek; egyéni vállalkozók, őstermelők

A kezelt személyes adatok köre: befizető magánszemélyek neve;

Hozzáférés: adatkezelő (papír alapon elzárva). Közös adatkezelésre, adat továbbítására nem kerül sor;

Adatkezelési idő: a 12. § (5) bekezdés alapján 5 évig. 

Jog: Az adatkezelés kapcsán megfelelő azonosítást követően, a lentebb részletezett jogok közül bármikor további tájékoztatást kérhet, hozzáférhet az általam kezelt adatokhoz, kérheti azok helyesbítését, korlátozását, illetve törlését, megilleti a panaszhoz való jog is, automatizált adatkezelést, profilozást nem végzek.

   

Adatfeldolgozók

 

A honlap és a rendelkezésre bocsátott tárhely kapcsán adatfeldolgozói feladatokat lát el a Magyar Hosting Kft, aki az ön által használt informatikai eszközével kapcsolatos cookie adatokat kezel. 

A honlap által használt cookie adatok

A honlap az oldal működéséhez szükséges következő cookie adatot használja:

UUID#(abcdef0123456789){32}

A cookie nem osztályozott, továbbítás nem történik, a cookieadat szükséges a honlap működéséhez.

  

Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat papír alapon elzártan tárolom. A személyes adatok elektronikus tárolása kapcsán a laptopon titkosítást alkalmazok (Bitlocker), telefonom tárhelye is titkosítva van, laptopomat sosem hagyom felügyelet nélkül (pl. parkoló gépjárműben). Az e-mail fiókom tekintetében a megfelelő adatbiztonsági feltételeket Google Inc. biztosítja (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California

U.S.), a fiók védelme céljából kétfaktoros hitelesítést alkalmazok, és erős jelszóvédelmet. Rendszeresen biztonsági mentést készítek, amely internetről nem érhető el és elzárva tartom.

 

A személyes adatokat a fentiek alapján védem különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az adatkezlési műveleteket úgy tervezem meg és hajtom végre, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

 

A fenti adatkezelésekkel kapcsolatos érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek

Hozzáférés: Az érintett jogosult arra, hogy a társaságnál érdeklődjön, és választ kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy az alábbiakról tájékoztatást kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Amennyiben az érintett saját személyes adatairól másolatot kér, a társaság azt díjmentesen rendelkezésére bocsátja.

Az érintett által kért további másolatokért a társaság a közérdekűadat-megismerési igényekre vonatkozó költségtérítési szabályok szerint díjat számolhat fel. A költségtérítés lehetséges mértékéről az adatkezelő a kapcsolatfelvételkor tájékoztatást ad.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a társaság elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha azokat más formátumban kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, így például mások személyes adata nem igényelhető.

Helyesbítés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az azonosító adatok változását igazolni kell.

Törlés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll.

A személyes adatok törléséhez való jog a tájékoztatóban szereplő adatok tekintetében a GDPR 17. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján a jogi kötelezettség teljesítése keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelések tekintetében nem alkalmazandó.

Adatkezelés korlátozása: Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett az alábbi esetekben jogosult arra, hogy kérésére a társaság korlátozza az adatkezelést:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Adatkezelés elleni tiltakozás: A tiltakozáshoz való jog gyakorlása esetén a társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett hozzájárulásán, szerződésen és a jogi kötelezettségen alapuló adatkezeléseknél a GDPR 21. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján nem gyakorolható.

Adathordozhatósághoz való jog: nem gyakorolható, tekintettel arra, hogy automatizált adatkezelésre nem kerül sor.

Jogorvoslati lehetőség:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Elektronikus postacím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://naih.hu/index.html

 

Joga van akár a lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:

http://birosag.hu/torvenyszekek