www.adatőröm.hu Adatkezelési Tájékoztatója

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény előírja az érintettek előzetes tájékoztatást.

Az alábbi tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. A tájékoztatóban szereplő fogalmak alatt a GDPR-ben alkalmazott fogalmakat kell érteni, a nem szabályozott kérdésekben a GDPR szabályait kell alkalmazni.

Jelen tájékoztató az adatkezelőre, adatfeldolgozóra vonatkozó adatokat, az adatkezelés jogalapjait, céljait az ön lehetséges jogait, azok gyakorlásának lehetőségét és az alkalmazott adatbiztonsági intézkedéseket tartalmazza. 

 

Adatkezelői információk

 

Az adatkezelő megnevezése:

dr. Kozma Gergely ev.

Székhelye:

8000 Székesfehérvár, Tarnócai utca 8.

Postai címe:

8050 Székesfehérvár, Tarnócai utca 8.

Telefonszáma:

06-30-388-9943

Elektronikus levélcíme:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Jelen tájékoztatóval kapcsolatban vagy az adatvédelem szempontjából egyébként felmerülő kérdéseikkel, továbbá az érintetti jogok gyakorlása kapcsán dr. Kozma Gergely ev-hoz fordulhatnak.

 

 A www.adtőröm.hu által végzett egyes adatkezelések

 

1, A www.adatőröm.hu szolgáltatásait igénybe venni kívánókkal kapcsolatos adatkezelés

 

Cél: az oktatási, belső adatvédelmi felelősi tevékenységet igénybe venni kívánókkal való kapcsolattartás, esetleges későbbi szerződéskötés érdekében;

Jogalap: szerződés;

Érintettek köre: a www.adtőröm.hu tevékenysége iránt érdeklődők, megkereső személyek;

A kezelt személyes adatok köre: kapcsolattartói adatok, név, telefonszám, email, amit az érintett rendelkezésre bocsát;

Hozzáférés: adatkezelő. Közös adatkezelésre, adat továbbítására nem kerül sor;

Adatkezelési idő: amennyiben szerződés megkötésére kerül sor, úgy a későbbi adatkezelésre a szerződés szerint kerül sor. Amennyiben szerződés megkötésére nem kerül sor, úgy 1 évig történik adattárolás. 

 

2, Az adatkezelővel szerződést kötőkre vonatkozó adatkezelés

 

Cél: szerződési feltételek meghatározása, pontos megrendelői igény tisztázása, kapcsolattartás;

Jogalap: szerződés;

Érintettek köre: az adatvédelmi tisztviselői feladatokat igénybe vevők;

A kezelt személyes adatok köre: kapcsolattartói adatok, név, telefonszám, email, amit az érintett rendelkezésre bocsát;

Hozzáférés: adatkezelő. Közös adatkezelésre, adat továbbítására nem kerül sor;

Adatkezelési idő: a szerződés megszűnését követő 5 évig. 

  

3, A szerződéses kapcsolat során bevételi nyilvántartás során kezelt adatok

 

Cél: a bevételek szabályszerű könyvelése és bevallása;

Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 12. § (3) bekezdése, bevételi nyilvántartás;

Érintettek köre: a befizető magánszemélyek; egyéni vállalkozók, őstermelők

A kezelt személyes adatok köre: befizető magánszemélyek neve

Hozzáférés: adatkezelő. Közös adatkezelésre, adat továbbítására nem kerül sor;

Adatkezelési idő: a 12. § (5) bekezdés alapján 5 évig. 

   

Adatfeldolgozók

A honlap és a rendelkezésre bocsátott tárhely kapcsán adatfeldolgozói feladatokat lát el a Magyar Hosting Kft. 

 

Adatbiztonsági intézkedések

A www.adatőröm.hu a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

A www.adatőröm.hu adatkezelési műveleteit úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

 

A fenti adatkezelésekkel kapcsolatos érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek

Hozzáférés: Az érintett jogosult arra, hogy a társaságnál érdeklődjön, és választ kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy az alábbiakról tájékoztatást kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Amennyiben az érintett saját személyes adatairól másolatot kér, a társaság azt díjmentesen rendelkezésére bocsátja.

Az érintett által kért további másolatokért a társaság a közérdekűadat-megismerési igényekre vonatkozó költségtérítési szabályok szerint díjat számolhat fel. A költségtérítés lehetséges mértékéről az adatkezelő a kapcsolatfelvételkor tájékoztatást ad.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a társaság elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha azokat más formátumban kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, így például mások személyes adata nem igényelhető.

Helyesbítés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az azonosító adatok változását igazolni kell.

Törlés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll.

A személyes adatok törléséhez való jog a tájékoztatóban szereplő adatok tekintetében a GDPR 17. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján a jogi kötelezettség teljesítése keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelések tekintetében nem alkalmazandó.

Adatkezelés korlátozása: Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett az alábbi esetekben jogosult arra, hogy kérésére a társaság korlátozza az adatkezelést:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Adatkezelés elleni tiltakozás: A tiltakozáshoz való jog gyakorlása esetén a társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett hozzájárulásán, szerződésen és a jogi kötelezettségen alapuló adatkezeléseknél a GDPR 21. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján nem gyakorolható.

Adathordozhatósághoz való jog: nem gyakorolható, tekintettel arra, hogy automatizált adatkezelésre nem kerül sor.

Jogorvoslati lehetőség:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Elektronikus postacím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://naih.hu/index.html

 

Joga van akár a lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:

http://birosag.hu/torvenyszekek